+31(0) 16 874 51 00

AANMELDEN

}
Blijf ingelogd?

MAAK ACCOUNT

VERDER ALS GAST

Loading...

Gegevensbescherming downloaden Terug naar de voorpagina

Privacyverklaring Tjaden B.V.

Ten behoeve van onze activiteiten en gedurende uw bezoek aan onze website kan Tjaden persoonsgegevens van u vragen en verwerken. Dat doen wij altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij hebt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Tjaden B.V. en door aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna ook aan te duiden als “Tjaden”. De actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website, www.tjaden.nl.

Verwerking persoonsgegevens door Tjaden

Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij aan gegevens zoals uw naam, contactgegevens en e-mailadres, die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het vragen van informatie, het verzoeken van een offerte of het plaatsen van een order.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

• Voor de nakoming van een overeenkomst; • Voor het aanbieden van producten en diensten; • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie; • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld; • Het afhandelen van uw betaling; • Voor de afhandeling van uw klacht;

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de Hölscher Wasserbau groep, waartoe Tjaden behoort, die deze privacyverklaring gebruiken.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien:

• u daar uw toestemming voor hebt gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens; • indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, of • indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat. Intrekking van uw toestemming kan wel gevolgen hebben voor onze mogelijkheden om een met u gesloten overeenkomst na te komen.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven, daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met Tjaden. Als wij derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat past binnen het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

Cookies

Op onze website gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over de cookies die wij gebruiken en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegeven door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook hebt u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@tjaden.nl Vermeld in deze e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging privacyverklaring

Tjaden behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is; Tjaden B.V., Oude Moerdijkseweg 13 - 4765 SN Zevenbergschen Hoek.Terug naar de voorpagina


Contactformulier